MikroKopter-BaugruppenZum Öffnen -> Bild anklicken

Fertigkopter
http://www.mikrokopter.de/de/produkte/nmk8std/nmk8ueber ArfOktoXL-6S12

Bausätze
Nachbau

Electronic
FlightCtrl NaviCtrl MKGNSS4 BL-Ctrl

Verbindung Copter <-> Computer
MK-USB_V3 RangeExtender Wi232Set BluetoothSet

Fernsteuerung
HoTT Jeti

Kamerazubehör
HiSightSLR ShutterCable CamCtrl IR-Ctrl

GimbalCtrl

Videoübertragung
Video

Sonstiges
ExtensionPCB MK-USB LipoSaver